Mệnh Hỏa hợp hướng nào để có thể dễ dàng đón tài, đón lộc dồi dào?

Mệnh Hỏa hợp hướng nào để có thể dễ dàng đón tài, đón lộc dồi ...